Kollektiv Yrkesskadeforsikring

Kun for deg som er medlem i Norges Taxiforbund

Når du har din yrkesskadeforsikring i vår kollektive forbundsavtale gjelder følgende:

 • Forsikringen gjelder pr. løyve uavhengig av antall ansatte og årsverk- alle dine ansatte er omfattet
 • Du unngår regresskrav pga for lavt antall årsverk
 • Du som eier er medforsikret og dermed omfattet av forsikringsavtalen
 • Utvider du med antall løyver – Husk å melde de inn

Forsikringsbevis:

Henvend deg via e-post til post@forsikring.taxi

 

 

Last ned Vilkår:

Zurich_NUA 04.10.2019 –
Nemi forsikring 31.12.2018 – 03.10.2019

Vardia 01.01.2013 – 30.12.2018

Gjensidige 01.01.2004 -31.12.2012

Pris Yrkesskadeforsikring 2020

Premien reguleres årlig 01.01, gjeldende 12 mnd. priser gjelder frem til 01.01.2022. Avtalen vil da være gjenstand for årlig premieregulering.

Antall terminer per år

Pris per løyve

Mnd fakturering m/avtalegiro
(gjelder ikke ved fellesfakturering)

295,-

Årlig fakturering

3 500,-

Yrkesskadeforsikring - Det er arbeidsgivers ansvar

Du som arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte. Forsikringsplikten gjelder uansett stillingsbrøk og alder på de ansatte.

 

Om forsikringen

 • Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeidpå arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt.
 • Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen.
 • Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter.

 

Dekninger
Yrkesskadeforsikringen har standardiserte erstatningssummer og dekker:

 • Tapt inntekt og tap i fremtidig inntekt
 • Varig medisinsk invaliditet – fra 15%
 • Påførte utgifter og fremtidig utgifter
 • Utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall
 • Utbetaling til barn ved dødsfall
 • Begravelseskostnader

Uforsikret - hva skjer ved skade?

Dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, vil arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for skader arbeidstakeren påføres.

Hvis en uforsikret arbeidstaker blir skadet på jobb kan arbeidstakeren melde sin skade til Yrkesskadeforsikringsforening (YFF). YFF vil da behandle erstatningssaken. Dersom arbeidstaker har krav på erstatning, og det blir foretatt erstatningsutbetaling til vedkommende, vil YFF kreve regress av arbeidsgiver for den erstatningssummen som er blitt utbetalt .

I tillegg til erstatningsansvaret kommer straffeansvaret i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring §19

I samarbeid med Zurich og NUA