Gruppelivsforsikring

Kun for deg som er medlem i Norges Taxiforbund

Hvem kan tegne forsikringen

Medlemmer av Norges Taxiforbund under 62 år.

Hva omfatter forsikringen

Engangsutbetaling ved død er 5 G (kr. 506 755)

  • Forsikringen utbetales som et engangsbeløp til etterlatte dersom du som medlem dør som følge av sykdom eller ulykke før fylte 70 år.
  • Beløpet reduseres med 0,5 G hvert år fra fylte 61 år.
  • Etter 67 år foretas ingen reduksjon i beløpet.

Barnetillegg 1 G

  • Det utbetales et barnetillegg på 1 G per barn under 20 år, dersom du som medlem dør.

Ektefelle/samboerforsikring 5 G(kr. 506 755)

  • Forsikringen utbetales til deg som medlem dersom din ektefelle/samboer dør.

1 G = kr. 101 351 (01.05.2020)

 Utbetaling ved dødsfall

  • Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden.
  • Forsikringssummen utbetales som et engangsbeløp.
  • Utbetaling fra dødsfallforsikring har kreditorvern.
  • Beløpet inngår ikke i dødsboet.

 

Utmelding

Hvis medlemskapet i Norges Taxiforbund opphører, meldes du ut av gruppelivsordningen fra samme tidspunkt.

Ved uttredelse før oppnådd opphørsalder (70 år) har du rett til å videreføre forsikringsdekningen på individuell basis, såkalt fortsettelsesforsikring.

 

Fritatt skatt

Alle utbetalinger er fritatt for inntektsskatt.

Dersom andre enn ektefelle/samboer mottar erstatningssummen, vil utbetalingen inngå i beregningsgrunnlaget for arveavgift.

Pris

Premien reguleres årlig den 01.05, gjeldende pris gjelder frem til 01.05.2020. Avtalen vil da være gjenstand for årlig premieregulering.

I samarbeid med Zurich og NUA